TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2023
Đã nhận 49 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 20 hồ sơ
Đúng hạn 20 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 29 hồ sơ
Đúng hạn 29 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)