TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2021
Đã nhận 61 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.36 %
Đã xử lý 38 hồ sơ
Đúng hạn 37 (97.37 %)
Trễ hạn 1 (2.63 %)
Đang xử lý 23 hồ sơ
Đúng hạn 23 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)