TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2022
Đã nhận 23 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 14 hồ sơ
Đúng hạn 14 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 9 hồ sơ
Đúng hạn 9 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)