TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 28 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn96.43 %
Đã xử lý 27 hồ sơ
Đúng hạn 27 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 0 (0 %)
Trễ hạn 1 (100 %)