TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 44 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 44 hồ sơ
Đúng hạn 44 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)