TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 24 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn95.83 %
Đã xử lý 24 hồ sơ
Đúng hạn 23 (95.83 %)
Trễ hạn 1 (4.17 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)