TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1238 hồ sơ

Đang xử lý
147 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
90.47 (%)