TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
496 hồ sơ

Đang xử lý
28 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.78 (%)