TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
818 hồ sơ

Đang xử lý
158 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
86.8 (%)