TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
876 hồ sơ

Đang xử lý
165 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
73.4 (%)