TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
820 hồ sơ

Đang xử lý
74 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
94.51 (%)