TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
68 hồ sơ

Đang xử lý
36 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.53 (%)