TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
146 hồ sơ

Đang xử lý
43 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.21 (%)