TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
960 hồ sơ

Đang xử lý
39 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.23 (%)